leerplicht

 

Kinderen tussen vijf en zestien jaar zijn leerplichtig. Ze moeten elke schooldag naar school.

Kinderen van vijf tot zestien moeten elke schooldag naar school

Kinderen van vijf tot zestien moeten elke schooldag naar school

Alle kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt.

Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2,3 of 4.

Leren: een recht en een plicht
Ouders en verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Leerplicht is ook een leerrecht want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Als ouder bent ervoor verantwoordelijk dat uw kind elke schooldag naar school gaat.
Natuurlijk wilt u nadat uw kind een fijne schooltijd heeft. Als u denkt of merkt dat uw kind, om welke reden dan ook, met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of de mentor bespreken. Komt u er met de school niet uit, vraagt u dan advies aan de leerplichtambtenaar. Volgens de Leerplichtwet bent u verplicht uw leerplichtige kind in te schrijven op een school en er op toe te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet dan meteen de school op de hoogte brengen.

Extra verlof, religieuze feestdagen en vrijstelling van de leerplicht
Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof (maximaal tien dagen) aanvragen voor uw kind, extra verlof van meer dan tien schooldagen aanvragen, verlof aanvragen in verband met religieuze feestdagen en vrijstelling van de leerplicht krijgen. De directeur van de school behandelt alle aanvragen tot maximaal tien dagen extra verlof. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Beleidsregel EV.

Voor wie?
De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven moeten dus verplicht naar school. Voor kinderen die nog geen Nederlands spreken zijn er Internationale Schakelklassen, waarin zij een intensief taalprogramma kunnen volgen tot hun Nederlands goed genoeg is voor een gewone klas.

Begin leerplicht
Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet dan naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de 5e verjaardag. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet hij of zij op 1 november van dat jaar naar school.

Einde volledige leerplicht
De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind bijvoorbeeld in mei16 jaar wordt dan moet uw kind het schooljaar afmaken. Als uw kind tenminste twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht ook afgelopen. Een groep of klas overslaan telt ook mee als volledig schooljaar. Een schooljaar eindigt officieel op 31 juli.

Kwalificatieplicht
De kwalificatieplicht is een van de maatregelen - ingegaan sinds 1 augustus 2007 - om schooluitval van jongeren tegen te gaan en de kwaliteit van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen. Met de kwalificatieplicht is de gedeeltelijke (partiŽle) leerplicht komen te vervallen.

De kwalificatieplicht volgt op de volledige leerplicht en geldt voor iedereen die:

 • nog geen achttien jaar is; 
 • geen startkwalificatie heeft; 
 • de volledige leerplicht heeft afgerond

Invulling kwalificatieplicht
De kwalificatieplicht betekent niet dat leerlingen persť 5 dagen per week naar school gaan. Het is ook mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen met combinaties van leren en werken zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
Opleidingen die gevolgd kunnen worden zijn:

 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo); 
 • beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo; 
 • havo; 
 • vwo; 
 • bbl in het mbo.


Startkwalificatie
Leeftijd Heeft u een Startkwalificatieplicht Valt u onder de kwalificatieplicht 16 ja nee leerplicht 16 nee nee leerplicht 17 ja nee 17 nee ja 18 ja nee 18 nee nee
U heeft een startkwalificatie als u in bezit bent van een van de volgende diploma's:

 • vwo-diploma; 
 • havo-diploma
 • diploma op mbo 2 niveau of hoger.

Met een startkwalificatie hebben jongeren een betere kans op een baan dan met alleen een vmbo- of mbo-1-diploma. Tevens is er meer kans op werk dat bij hen past. Geen kwalificatieplicht voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Spijbelen is strafbaar
Spijbelaars houden zich niet aan de kwalificatieplicht en kunnen hiervoor gestraft worden door de leerplichtambtenaar. Als je onder de kwalificatieplicht valt en spijbelt, spreekt de school jou en je ouders hierop aan. Bij te veel spijbelen, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. De straf die op spijbelen staat, varieert van een geldboete van maximaal 2250 euro tot taakstraffen. Bij structureel spijbelen zonder geldige reden kun je een gevangenisstraf krijgen.

Voortijdig schoolverlater
Uw kind is een voortijdige schoolverlater als het van school gaat terwijl het nog geen 18 is en geen startkwalificatie heeft. De school meldt uw kind bij de gemeente aan als voortijdig schoolverlater.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet tenminste een leerplichtambtenaar in dienst hebben.     

Vrijstelling leerplicht
Voor ouders/verzorgers van een kind, die zich beroepen op een (tijdelijke) vrijstelling van de Inschrijvingsplicht, zijn er de formulieren vrijstelling leerplicht beschikbaar. Neemt u voor meer informatie contact op met de afdeling Jeugd van Jeugd, Onderwijs en Samenleving, tel. 010 498 4258.

Ongeoorloofd verzuim en geoorloofd verzuim
Wel ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling, maar veel afwezig? Dan bestaan er twee soorten verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we alle fysieke afwezigheid van leerlingen waarbij geen overleg is geweest. Ook wanneer er geen toestemming is verleend voor de afwezigheid spreken we van ongeoorloofd verzuim. Hieronder valt ook: te laat op school komen, voortijdig naar huis gaan, dagdelen of dagen niet op school komen zonder dat de ouders/verzorgers de school informeren.

Van geoorloofd verzuim spreken we wanneer een leerling ziek is, er godsdienstige verplichtingen zijn of wanneer er vooraf verlof is aangevraagd en toegestaan. Hieronder valt ook afwezigheid voor gewichtige omstandigheden waar toestemming voor is verleend. Bijvoorbeeld voor: verhuizing, huwelijks- of ambtsjubilea, ernstige ziekte van een gezins- of familielid of verlof vanwege de aard van het beroep van de ouders.

Afwezigheid door ziekte
Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit begin van de schooldag op school. Als uw kind weer beter is, neemt hij/ zij een briefje mee waarop staat dat hij weer beter is en in welke periode hij/zij ziek was. Ook wanneer uw kind dokter/tandarts bezoeken onder school tijd heeft, geeft u dit tijdig door aan de school. De school kan advies vragen aan de jeugdverpleegkundige of Leerplicht Rotterdam, bijvoorbeeld bij langdurig ziekteverzuim. Meer informatie over het melden van afwezigheid vindt u in de schoolgids van uw kind.

Schorsen en verwijderen
Het kan voorkomen dat u de school een leerling van school moet schorsen of zelfs moet verwijderen. De school moet zich hierbij houden aan de wet en regelgeving omtrent schorsen en verwijderen.

Verantwoordelijkheid van de school
Scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs, een veilige en prettige leeromgeving en een goed verzuimbeleid. Daarnaast zijn scholen verplicht om:

 • leerlingen in te schrijven en bij vertrek weer uit te schrijven en dit door te geven aan Leerplicht Rotterdam;
 • ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding door te geven bij Leerplicht Rotterdam. Een leerplichtambtenaar kan dan overgaan tot handhaving.
 • uw kind te melden bij Leerplicht Rotterdam als het zonder startkwalificatie de school verlaat.

Scholen die zich niet aan de leerplichtwet houden, kunnen net als ouders en jongeren, een proces verbaal krijgen.

Aanvullende informatie

Formulieren en documenten

Contact met Leerplicht Rotterdam: Postbus 70014, 3000 KS Rotterdam
- Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Speciaal onderwijs: 010 498 42 58 leerplicht@rotterdam.nl
- Vragen over schoolcontroles: schoolcontrole@rotterdam.nl
- Kennisgevingen ongeoorloofd verzuim, raadsrapporten, haltafdoeningen: leerplicht@rotterdam.nl
- Middelbaar Beroepsonderwijs: 010 267 67 88
- Jongerenloket: rotterdam.nl/jongerenloket

Informatie van de Rijksoverheid over dit onderwerp

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken